Asp词法分析C#版

代码提取自OWASP SWAAT项目,会对asp标记(<%%>)内的代码进行词法分析,主要针对中文解析部分做了补充,暂时只支持utf-8中文的解析,如果非utf-8中文编码可能会导致乱码。

至于这个东东能做干嘛,爱干嘛干嘛。

代码解析效果如下:

源码:

 1. <% 
 2. if request("keywords")<>"" then 
 3.     response.write str(clng(request("keywords")))&"中文" 
 4. end If 
 5. Function str(str) 
 6.     str=str 
 7. End Function  
 8. %> 

解析后的输出:

 1. Token #Label: if 
 2. Token #Label: request 
 3. Token #Delim: ( 
 4. Token #String: keywords 
 5. Token #Delim: ) 
 6. Token #Operator: < 
 7. Token #Operator: > 
 8. Token #String:  
 9. Token #Label: then 
 10. Token #Label: response.write 
 11. Token #Label: str 
 12. Token #Delim: ( 
 13. Token #Label: clng 
 14. Token #Delim: ( 
 15. Token #Label: request 
 16. Token #Delim: ( 
 17. Token #String: keywords 
 18. Token #Delim: ) 
 19. Token #Delim: ) 
 20. Token #Delim: ) 
 21. Token #Operator: & 
 22. Token #String: 中文 
 23. Token #Label: end 
 24. Token #Keyword: If 
 25. Token #Label: Function 
 26. Token #Label: str 
 27. Token #Delim: ( 
 28. Token #Label: str 
 29. Token #Delim: ) 
 30. Token #Label: str 
 31. Token #Operator: = 
 32. Token #Label: str 
 33. Token #Keyword: End 
 34. Token #Label: Function 

有些解析还不是太准确,比如function,应该是keyword的,这里被解析成了label。

代码如下:

asp_lex.rar

Asp词法分析C#版》上有1条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注